Archiwum

Archiwum projektów zrealizowanych w latach 2009-2021.

„Potrafimy więcej II” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie (Wojewoda Śląski)

Od 1 maja do 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie „RAZEM” realizowało projekt pt.„Potrafimy więcej II” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie. Było to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans …

Pokaż strony »

„Potrafimy więcej III” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie (Wojewoda Śląski)

Od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie „RAZEM” realizowało projekt pt.„Potrafimy więcej III”. Było to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu …

Pokaż strony »

„Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie (PFRON) eII

Od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku (3 okresy łącznie) Stowarzyszenie RAZEM realizuje zadanie „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa nr ZZO/000139/12/D) z dnia 28 maja 2018r. Projekt kierowany jest do 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną, głównie …

Pokaż strony »

„SZLAKIEM RENESANSU – wyjazd tematyczny” (NCK)

Projekt „SZLAKIEM RENESANSU – wyjazd tematyczny” jest programem współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna – edycja 2019, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 3.06 do 31.10.2019r. w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im św. Jana Kantego z Bestwiny. Cel projektu: Ułatwienie dostępu do kultury …

Pokaż strony »

DzielMY się – uczMY – działajMY (ASOS)

Projekt „DzielMY się – uczMY – działajMY” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r.   Cele projektu: Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 50 seniorów (w tym 40 wychowujących …

Pokaż strony »

Razem do sukcesu (ASOS)

Projekt „Razem do sukcesu” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019r. Cele projektu: Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 50 seniorów (w tym 40 wychowujących niepełnosprawne dziecko i 10 …

Pokaż strony »

Razem działaMY, razem odkrywaMY (ASOS)

Projekt „Razem działaMY, razem odkrywaMY” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 17 maja do 31 grudnia 2017r.   Cele projektu: Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej 30 seniorów wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz rozwój aktywnej …

Pokaż strony »

Razem w poszukiwaniu „skarbów”

Projekt pt. Razem w poszukiwaniu „skarbów” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Cele projektu: Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej 42 seniorów (w tym 32 wychowujących niepełnosprawne …

Pokaż strony »

Wielobarwna paleta żywych spotkań z kulturą (NCK)

Projekt pt. „Wielobarwna paleta żywych spotkań z kulturą” był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 07.05 – 30.09.2018r. i współfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018.   Cele projektu: Program służył wzrostowi uczestnictwa w kulturze 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 32 rodziców (łącznie 50 osób), a …

Pokaż strony »

„SZLAK PIASTOWSKI – wycieczka śladami początków państwa polskiego” (NCK)

Projekt „SZLAK PIASTOWSKI – wycieczka śladami początków państwa polskiego” jest programem współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna – edycja 2018, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 01.06 do 31.10.2018r. w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im św. Jana Kantego z Bestwiny. Cel projektu: Ułatwienie …

Pokaż strony »

Aktywni Razem! (PO FIO)

W okresie od października 2009 do września 2010 roku Stowarzyszenie realizowało projekt AKTYWNI RAZEM! dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem przedsięwzięcia była integracja pokoleniowa starszych osób-opiekunów z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. W ramach AKTYWNI RAZEM! zorganizowane zostały zajęcia muzyczno-teatralne, plastyczne i fotograficzne, wydany został kalendarz na 2011 rok, w którym znajdowały się zdjęcia …

Pokaż strony »

Pełnosprawni kompetencjami (PO KL)

W okresie od listopada 2009 do sierpnia 2010 Stowarzyszenie realizowało projekt PEŁNOSPRAWNI KOMPETENCJAMI! współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich. Poddziałanie 6.1.1.Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy).   Nasze działania związane z ww. projektem miały głównie na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej 40 osób niepełnosprawnych z …

Pokaż strony »

Sztuka integracji w Gminie Bestwina (PO KL)

Stowarzyszenie w okresie od 01.03.2011 do 31.12.2011 roku, jako Partner Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” uczestniczyło w realizacji projektu „Sztuka integracji w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 …

Pokaż strony »

Odnawialne źródło energii szansą na bogatszą ofertę kulturalną w Gminie Bestwina (PROW)

W okresie od 10.06.2011r. (dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) do 19.12.2011r. (dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną) Stowarzyszenie realizowało projekt „Odnawialne źródło energii szansą na bogatszą ofertę kulturalną w Gminie Bestwina”, dofinansowany w wysokości 25 000 zł. w zakresie operacji „Małe projekty” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013. Celem operacji była …

Pokaż strony »

Klub integracji międzypokoleniowej (PO FIO)

Projekt „Klub integracji międzypokoleniowej” był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i został zrealizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 01. 06. 2012r. do 30.09.2013r. w Partnerstwie z Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie.   I. Cele projektu: Głównym celem wspomnianego przedsięwzięcia była integracja pokoleniowa starszych osób – opiekunów z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz uczniami i uczennicami …

Pokaż strony »

Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM (PO KL)

  Od marca do września 2013r. Stowarzyszenie realizowało projekt „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji). Celem projektu była poprawa w okresie 6 miesięcy szans zatrudnieniowych oraz aktywizacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym 20 osób niezatrudnionych …

Pokaż strony »

Budowa siłowni outdoor na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie (PROW)

W okresie od 17.05.2013r. (dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) do 04.06.2014r. Stowarzyszenie realizowało projekt „Budowa siłowni outdoor na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie”, dofinansowany w wysokości 24 961,60zł w zakresie operacji „Małe projekty” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013. Celem operacji był rozwój infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej w Bestwinie. Operacja polegała na budowie siłowni …

Pokaż strony »

RAZEM promujemy sport i kulturę fizyczną (PO FIO)

Projekt „RAZEM promujemy sport i kulturę fizyczną” był programem wspierającym inicjatywy w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2013r. Cele projektu: Głównym celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, poprzez …

Pokaż strony »

Rozwijamy się kulturalnie z PZU

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w okresie od 02.06.2014r. do 31.10.2014r. realizowało projekt „Rozwijamy się kulturalnie z PZU”. Celem głównym projektu było ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (zdrowej i niepełnosprawnej) z Gminy Bestwina dostępu do szeroko pojętej kultury poprzez organizację wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach …

Pokaż strony »

Trening życia (PZU)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w okresie od 01.07 do 31.12.2014r. realizowało projekt „Trening Życia”,w ramach programu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” – edycja 2014r.   Celem głównym projektu było przygotowanie grupy osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania oraz ich aktywizacji zawodowej. Celem szczegółowym było: przygotowanie …

Pokaż strony »

RAZEM aktywizujemy osoby starsze i budujemy międzypokoleniowy most (ASOS)

Projekt „RAZEM aktywizujemy osoby starsze i budujemy międzypokoleniowy most” był programem współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 4 maja do 31 grudnia 2015r.   Cele projektu: Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 30 osób starszych oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz- i …

Loading

Pokaż strony »

Kultura dla wszystkich (Fundacja PZU)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach Programu „PZU z kulturą” – edycja 2015 w okresie od 25.05.2015r. do 31.12.2015r. realizuje projekt „Kultura dla wszystkich”. Celem głównym projektu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (zdrowej i niepełnosprawnej) z Gminy Bestwina dostępu do szeroko pojętej kultury oraz zwiększenie …

Loading

Pokaż strony »

Odkrywamy-poznajemy-tworzymy (NCK)

Projekt pt. Program „Odkrywamy-poznajemy-tworzymy” był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 29.06 – 12.09.2015r. współfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-interwencje 2015.   Cele projektu:  Program służył wzrostowi uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców/opiekunów, a także wzmocnieniu poczucia ich tożsamości kulturowej.   Główni adresaci projektu: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich …

Loading

Pokaż strony »

Łączymy pokolenia i dzielimy się tym co mamy (ASOS)

Projekt „Łączymy pokolenia i dzielimy się tym co mamy” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016r.   Cele projektu: Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej 30 seniorów wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 50 …

Pokaż strony »

„Szansa na lepsze jutro dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” (Wojewoda Śląski)

Od 21 lipca do 31 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt pt. „Szansa na lepsze jutro dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem”. Było to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin …

Pokaż strony »

Poznając Warszawę poznaję ojczyznę i jej dziedzictwo (Kultura Dostępna)

Projekt „Poznając Warszawę poznaję ojczyznę i jej dziedzictwo” był programem współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna – edycja 2016, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 20.04 – 30.09.2016r. w partnerstwie z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Bestwiny. Cel projektu: Ułatwienie dostępu do kultury różnym grupom społecznym (osobom z …

Pokaż strony »

Pleciemy międzypokoleniową nić (FIO)

Projekt „Pleciemy międzypokoleniową nić” był programem współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 01.06.2015 – 31.10.2016r. w partnerstwie z Muzeum Regionalnym ks. Bubaka z Bestwiny oraz firmą „Bellissima – dekoracje i rękodzieło”. Cele projektu: podniesienie aktywności życiowej i społecznej osób starszych wychowujących niepełnosprawne …

Loading

Pokaż strony »

„Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie (PFRON)

Od 1 marca 2016r. do 31 marca 2018r.  Stowarzyszenie RAZEM realizowało zadanie „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa nr ZZO/000084/12/D). Bardzo urozmaicony projekt kierowany był do 20 mieszkańców Ośrodka w Bestwinie. Dzięki dofinansowaniu mogli oni codziennie uczestniczyć w różnorodnych i bardzo atrakcyjnych …

Pokaż strony »

„KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” (FIO)

Projekt „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” był programem dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i był realizowany przez stowarzyszenie w okresie od 06.02 – 31.12.2017r.   Cele projektu: podniesienie aktywności społecznej i życiowej 20 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz i międzypokoleniowej między 50 …

Pokaż strony »

KULTURA – to jest TO (NCK)

Projekt pt. „KULTURA – to jest TO” był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 20.06 – 31.10.2017r. i współfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-interwencje 2017.   Cele projektu: Program służył wzrostowi uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców/opiekunów, a także wzmocnieniu poczucia ich tożsamości kulturowej.   Główni …

Pokaż strony »

„Potrafimy więcej” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie (Wojewoda Śląski)

Od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie „RAZEM” realizowało projekt pt.„Potrafimy więcej” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie. Było to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób …

Pokaż strony »