Aktywni+ 2022

aaa

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

aaa

I. Cel projektu: 

„Seniorzy to MY - wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni” to program, który ma na celu wzrost aktywności społecznej 50 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia społecznego w okresie 23.04.2022-30.11.2022.


II. Realizowane działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:
1) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
2) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych
 "Wiedza, rozwój, działanie" (prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, warsztaty komputerowe, panele dyskusyjno-edukacyjne).
3) Wsparcie psychologiczne
4) Wolontariat senioralny „Wiedza i działanie”, w tym szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego.
5) Obóz integracyjno-aktywizujący „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”.
6) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
7) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (Pięciodniowy wyjazd pt. „Trójmiasto - wycieczka bursztynowym szlakiem", Jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna").
8) Happening - impreza podsumowująca.

III. Grupa docelowa:

Grupę docelową będą stanowić seniorzy z regionu Podbeskidzia i Śląska - mieszkańcy Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych, a więc osoby z dużej aglomeracji, mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich (np. sołectw Gminy Bestwina) - łącznie grupa 50 osób.


IV. Efekty i produkty (rezultaty):

a) Produktem, a zarazem rezultatem ilościowym będzie/będą:
1) Liczba osób starszych uczestniczących w zadaniu: 50 osób
2) Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywności społecznej seniorów: 1 projekt
3) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”: 22 spotkania (obejmujących różne warsztaty i zajęcia - łącznie 440 godzin)
4) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”: 6 spotkań (obejmujących warsztaty kompetencji miękkich, prelekcje i konsultacje - łącznie 48  godzin; warsztaty komputerowe - łącznie 24 godziny, panele dyskusyjno-edukacyjne - łącznie 6 paneli)
5) Wsparcie psychologiczne: 80 godzin
6) Szkolenie z wolontariatu oraz szkolenie animacji czasu wolnego: 6 szkoleń (łącznie 24 godziny)
7) Pięciodniowy obóz integracyjno-aktywizujący: 1 obóz (obejmujący warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe - łącznie 140 godzin, treningi i prelekcje - łącznie 50 godzin oraz 2 wieczorki dyskusyjno-integracyjne)
8) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas”: po 5 wyjść dla każdego uczestnika, w tym 2 do kina
9) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-turystyczne: co najmniej 4 wyjazdy (1 pięciodniowy wyjazd "Trójmiasto - wycieczka bursztynowym szlakiem" oraz co najmniej 3 jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna")
10) Happening, jako impreza podsumowująca: 1 impreza

b) Efektem będzie (opis rezultatów miękkich i wpływu planowanych działań na seniorów uczestniczących w zadaniu):
- wypełnienie czasu wolnego aktywnością przynoszącą zadowolenie, satysfakcję, radość,
- zmotywowanie seniorów potrzebujących zachęty oraz wsparcia do wyjścia z domu i zadbania o swoje samopoczucie,
- nawiązanie kontaktów społecznych i budowanie relacji interpersonalnych z osobami spoza kręgu rodzinnego,
- przełamanie barier wiekowych i stereotypowych,
- wzrost świadomości w zakresie swoich potrzeb,
- wymiana doświadczeń, umiejętności i pasji między seniorami,
- poszerzenie osobistych możliwości ruchowych, podniesienie kondycji i wydolności organizmu,
- poznanie różnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu,
- zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, etc.
- zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym i bycia uznanym za część społeczeństwa (wykonywania społecznie użytecznych działań oraz robienia czegoś pożytecznego), wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym, spędzania wolnego czasu w interesujący sposób, utrzymywania więzi towarzyskich, zaspokojenia ciekawości świata, aktywności intelektualnej i fizycznej, zdobywania nowych umiejętności, wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym,
- nabycie i rozwój nowych umiejętności i kompetencji (m.in. organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych, pracy zespołowej, otwartości społecznej),
- wzrost motywacji i aspiracji do podejmowania nowych inicjatyw oraz kontynuowania własnego rozwoju.

aaa
aaa
aaa
aaa