Wspierają nas

Jako Stowarzyszenie i Organizacja Pożytku Publicznego nie bylibyśmy w stanie istnieć bez wsparcia różnych instytucji, zarówno administracji publicznej jak i firm prywatnych, a także po prostu ludzi dobrej woli, chętnych zawsze pomóc czy to materialnie, czy wesprzeć nas swoją pracą.

Listę firm, które nas wspierają możecie znaleźć w podstronie – darczyńcy, natomiast o ludziach piszemy w podstronie – wolontariat.

Tutaj chcielibyśmy napisać o administracji publicznej, która wspiera nasze działania, dofinansowując różnego rodzaju projekty.

I. WSPARCIE FINANSOWE NA PROWADZONE CYKLICZNIE INICJATYWY:

  1. Wsparcie ze strony Gminy Bielsko-Biała w realizacji:
   • dowozu młodzieży na zajęcia terapeutyczne organizowanego w ramach zadania „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy”
   • zadań z zakresu kultury i sztuki: m.in. dofinansowanie warsztatów jak „Nasza mała ojczyzna”, „Magia poznawania i tworzenia” oraz imprez kulturalnych jak mini festiwal „Niedoceniani” itp.
   • zadań z zakresu turystyki m.in. dofinansowanie jednodniowej wycieczki w okolice Gorców
   • zadań z zakresu kultury fizycznej m.in. dofinansowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej „Osoby niepełnosprawne w akcji”.
  2. Wsparcie ze strony Gminy Czechowice-Dziedzice w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – działań na rzecz osób niepełnosprawnych takich jak umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem: Korzeniami wrosnąć w ziemię – popularyzacja kultury i historii regionu oraz poszerzenie wiedzy o swoich przodkach”, pod hasłem: „Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji” etc. oraz zadań realizowanych w ramach Klubu Miłośników Sportu, Przyrody i Rekreacji, w tym wycieczek oraz warsztatów terapeutycznych.
  3. Wsparcie ze strony Gminy Bestwina w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki takich jak „Integracyjny piknik sportowy”.
  4. Wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w realizacji zadań:
   • z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: dofinansowanie warsztatów pod hasłem „Nasza mała ojczyzna”, „Magia poznawania i tworzenia” itp.
   • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: dofinansowanie imprez sportowych jak Impreza sportowo-rekreacyjna „Osoby niepełnosprawne w akcji”.
  5. Wsparcie ze strony MOPS i PCPR w Belsku-Białej w realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jak: Klub Miłośników Przyrody, Sportu i Rekreacji, 3-dniowa wycieczka do Warszawy, zajęcia terapeutyczne, artystyczno-sportowe itp.
  6. Wsparcie ze strony ROPS w Katowicach w realizacji zadań z obszaru polityki społecznej – dofinansowanie w 2007r. zadania o nazwie Klub „Miłośników Przyrody, Sportu, Kultury i Rekreacji” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodziców oraz dofinansowanie w 2011r. zadania o nazwie Zajęcia „Korzeniami wrosnąć w ziemię”.

Więcej informacji na temat realizowanych inicjatyw można śledzić na bieżąco w aktualnościach.

II.WSPARCIE FINANSOWE DUŻYCH PROJEKTÓW

W roku 2009/2010r. zrealizowaliśmy dwa duże projekty „Aktywni Razem!” – dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie oraz „Pełnosprawni Kompetencjami” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

W 2011r. realizowaliśmy projekt dofinansowany w zakresie operacji „Małe projekty” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

A także w okresie od 10.06.2011r. (dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) do 19.12.2011r. (dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną) Stowarzyszenie realizowało projekt „Odnawialne źródło energii szansą na bogatszą ofertę kulturalną w Gminie Bestwina”, dofinansowany w wysokości 25 000 zł. w zakresie operacji „Małe projekty” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

W 2011 r. uczestniczyliśmy, jako Partner Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w realizacji projektu „Sztuka integracji w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Od czerwca 2012 do września 2013 realizowaliśmy projekt „Klub integracji międzypokoleniowej”, który był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W 2013 roku stowarzyszenie realizowało projekt „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji).

A także projekt „RAZEM promujemy sport i kulturę fizyczną” jest programem wspierającym inicjatywy w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej o realizowanych projektach można dowiedzieć się ze strony projekty i odpowiednich podstron.

Darczyńcy

Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim firmom, które wspierają nas w codziennej działalności, a nade wszystko przy budowie domu i tak między innymi: Aqua S.A. – wsparcie finansowe Fiat Auto Poland – wsparcie finansowe Kontakt Simon SA Czechowice-Dziedzice – nieodpłatne przekazanie kompletu łączników i gniazd instalacyjnych Kable Sp. z o.o. Gliwice – wsparcie finansowe Grupa Martech …

Pokaż strony »

Wolontariat

Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy! (P. Jordan, M. Ochman, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie)       Jeżeli idea bezinteresownej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych jest Tobie bliska, zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego w organizacji dobroczynnej lub chciałbyś podzielić się swoim …

Pokaż strony »

Partnerzy i przyjaciele

1. Muzeum Regionalne ks. Zygmunta Bubaka Z Muzeum Regionalnym ks. Zygmunta Bubaka z Bestwiny Stowarzyszenie „RAZEM” współpracuje już kilka lat. Na początku dyrekcja Muzeum umożliwiała naszym niepełnosprawnym podopiecznym bezpłatne zwiedzanie Muzeum oraz bezpłatnie organizowała lekcje muzealne. W latach 2012/2013 Muzeum było Partnerem Stowarzyszenia przy realizacji projektu „Klub integracji międzypokoleniowej”, w ramach którego zorganizowało bezpłatnie dla uczestników …

Pokaż strony »