Aktywni+ 2023

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

I. Cel projektu: 
„Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)” to program, który ma na celu wzrost aktywności społecznej 55 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia.
społecznego w okresie 8 m-cy.

II. Realizowane działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:
1) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
2) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych "Wiedza, rozwój, działanie" (panele dyskusyjno-edukacyjne).
3) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
4) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (czterodniowy wyjazd pt. „Polska Toskania", Jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna").
5) Happening - impreza podsumowująca.

III. Grupa docelowa:

Grupę docelową będą stanowić seniorzy w wieku 60+ z regionu Podbeskidzia i Śląska - mieszkańcy Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych, a więc osoby z dużej aglomeracji, mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich (m.in. sołectw Gminy Bestwina) - łącznie grupa 55 osób.

IV. Efekty i produkty (rezultaty):

a) Produktem, a zarazem rezultatem ilościowym będzie/będą:
1) Liczba osób starszych uczestniczących w zadaniu: 55 osób
2) Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywności społecznej seniorów: 1 projekt
3) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”: 16 spotkań (obejmujących różne warsztaty i zajęcia - łącznie 256 godzin)
4) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”: 4 spotkania (obejmujące panele dyskusyjno-edukacyjne - łącznie 4 panele)
5) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas”: po 2 wyjścia dla każdego uczestnika
6) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-turystyczne: co najmniej 4 wyjazdy (1 czterodniowy wyjazd "Polska Toskania" oraz co najmniej 3 jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna")
10) Happening, jako impreza podsumowująca: 1 impreza

b) Efektem będzie (opis rezultatów miękkich i wpływu planowanych działań na seniorów uczestniczących w zadaniu):
- wypełnienie czasu wolnego aktywnością przynoszącą zadowolenie, satysfakcję, radość,
- zmotywowanie seniorów potrzebujących zachęty oraz wsparcia do wyjścia z domu i zadbania o swoje samopoczucie,
- nawiązanie kontaktów społecznych i budowanie relacji interpersonalnych z osobami spoza kręgu rodzinnego,
- przełamanie barier wiekowych i stereotypowych,
- wzrost świadomości w zakresie swoich potrzeb,
- wymiana doświadczeń, umiejętności i pasji między seniorami,
- poszerzenie osobistych możliwości ruchowych, podniesienie kondycji i wydolności organizmu,
- poznanie różnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu,
- zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, etc.
- zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym i bycia uznanym za część społeczeństwa (wykonywania społecznie użytecznych działań oraz robienia czegoś pożytecznego), wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym, spędzania wolnego czasu w interesujący sposób, utrzymywania więzi towarzyskich, zaspokojenia ciekawości świata, aktywności intelektualnej i fizycznej, zdobywania nowych umiejętności, wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym,
- nabycie i rozwój nowych umiejętności i kompetencji (m.in. organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych, pracy zespołowej, otwartości społecznej),
- wzrost motywacji i aspiracji do podejmowania nowych inicjatyw oraz kontynuowania własnego rozwoju.

PREZENTACJA ETAPÓW I POSTĘPU PRAC: