Aktywni+ 2021

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

aaa

I. Cel projektu: 

„Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM” to program, który ma na celu wzrost aktywności społecznej 45 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia społecznego w okresie 7 m-cy.


II. Realizowane działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:
1) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
2) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój” (prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, warsztaty komputerowe, panele dyskusyjno-edukacyjne).
3) Wsparcie psychologiczne
4) Wolontariat senioralny „Wiedza i działanie”, w tym szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego.
5) Obóz integracyjno-usprawniający w Beskidach „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”.
6) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
7) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (czterodniowa wycieczka „Lubelszczyzna i Roztocze”, dwudniowa wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”).
8) Happening - impreza podsumowująca.

III. Grupa docelowa:

Grupę docelową będą stanowić seniorzy z regionu Podbeskidzia i Śląska - mieszkańcy Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych, a więc osoby z dużej aglomeracji, mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich (np. sołectw Gminy Bestwina) - łącznie grupa 45 osób.


IV. Efekty i produkty (rezultaty):

a) Produktem, a zarazem rezultatem ilościowym będzie/będą:
1) Liczba osób starszych uczestniczących w zadaniu: 45 osób
2) Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywności społecznej seniorów: 1 projekt
3) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”: 14 spotkań (obejmujących różne warsztaty i zajęcia - łącznie 280 godzin)
4) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”: 6 spotkań (obejmujących warsztaty kompetencji miękkich, prelekcje i konsultacje - łącznie 48  godzin; warsztaty komputerowe - łącznie 24 godziny, panele dyskusyjno-edukacyjne - łącznie 6 paneli)
5) Wsparcie psychologiczne: 80 godzin
6) Szkolenie z wolontariatu oraz szkolenie animacji czasu wolnego: 4 szkolenia (łącznie 36 godzin)
g) Pięciodniowy obóz integracyjno-usprawniający w Beskidach: 1 obóz (obejmujący warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe - łącznie 140 godzin, treningi i prelekcje - łącznie 50 godzin oraz 2 wieczorki dyskusyjno-integracyjne)
8) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” do kina i teatru: 4 wyjścia, w tym 2 do kina i 2 do Teatru w Bielsku-Białej
9) Wyjazdy integracyjno-edukacyjo-turystyczne: 2 wycieczki (4-dniowa wycieczka „Lubelszczyzna i Roztocze”, 2-dniowa wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”)
10) Happening, jako impreza podsumowująca: 1 impreza

b) Efektem będzie (opis rezultatów miękkich i wpływu planowanych działań na seniorów uczestniczących w zadaniu):
- wypełnienie czasu wolnego aktywnością przynoszącą zadowolenie, satysfakcję, radość,
- zmotywowanie seniorów potrzebujących zachęty oraz wsparcia do wyjścia z domu i zadbania o swoje samopoczucie,
- nawiązanie kontaktów społecznych i budowanie relacji interpersonalnych z osobami spoza kręgu rodzinnego,
- przełamanie barier wiekowych i stereotypowych,
- wzrost świadomości w zakresie swoich potrzeb,
- wymiana doświadczeń, umiejętności i pasji między seniorami,
- poszerzenie osobistych możliwości ruchowych, podniesienie kondycji i wydolności organizmu,
- poznanie różnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu,
- zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, etc.
- zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym i bycia uznanym za część społeczeństwa (wykonywania społecznie użytecznych działań oraz robienia czegoś pożytecznego), wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym, spędzania wolnego czasu w interesujący sposób, utrzymywania więzi towarzyskich, zaspokojenia ciekawości świata, aktywności intelektualnej i fizycznej, zdobywania nowych umiejętności, wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym,
- nabycie i rozwój nowych umiejętności i kompetencji (m.in. organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych, pracy zespołowej, otwartości społecznej),
- wzrost motywacji i aspiracji do podejmowania nowych inicjatyw oraz kontynuowania własnego rozwoju.

PREZENTACJA ETAPÓW I POSTĘPU PRAC: