Wielobarwna paleta żywych spotkań z kulturą (NCK)

Projekt pt. „Wielobarwna paleta żywych spotkań z kulturą” jest realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 07.05 – 30.09.2018r. i współfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018.

 

Cele projektu:
Program służy wzrostowi uczestnictwa w kulturze 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 32 rodziców (łącznie 50 osób), a także wzmocnieniu poczucia ich tożsamości kulturowej poprzez organizację 4-dniowego wyjazdu.

 

Główni adresaci projektu:

Grupa 50 mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielsko-Biała i powiatów ościennych, obejmująca 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu niepełnosprawności i ich 32 rodziców/opiekunów. Uczestnikami będą głównie podopieczni i ich rodzice/opiekunowie zrzeszeni w organizacji Wnioskodawcy tj.
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, przy czym rekrutacja będzie otwarta i do udziału w zadaniu będą mogły zgłaszać się osoby z zewnątrz.

 

Działania:

4-dniowy wyjazd do Trójwsi w dniach od 16 do 19 sierpnia, w trakcie którego były zorganizowane dla uczestników warsztaty artystyczne, warsztaty i plenery edukacyjne, w tym spotkania z lokalnymi artystami i twórcami, kursy sztuki ludowej i rękodzieła oraz koncerty kapeli góralskich/zespołu regionalnego.